คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ฐกฤต ปานขลิบ
ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยี
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก
Ph.D. (Management Technology) จาก Shinawatra University 2012 Ph.D. (Technology) จาก University of California 2010
ระดับปริญญาโท   
M.Eng. (วิศวกรรมเครื่องกล) จาก ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 2000
ระดับปริญญาตรี   
B.Eng. (วิศวกรรมเครื่องกล) จาก ม.รังสิต 1995
เอกสาร
อาจารย์ ดร.เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ระดับปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ระดับปริญญาตรี 
บริการธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
เอกสาร
อาจารย์ ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
ปริญญาโท
การจัดการมหาบัณฑิต การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
เอกสาร
อาจารย์ เฉลิมพล เมืองลือ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
ปริญญาตรี
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องต้นกำลัง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เอกสาร
อาจารย์ สงกรานต์ ภารกุล
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
 
เอกสาร
อาจารย์ สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิ

ปริญญาโท  คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550
ปริญญาตรี   คอ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  2543

เอกสาร
อาจารย์ ดร.ฐกฤต ปานขลิบ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก
Ph.D. (Management Technology) จาก Shinawatra University 2012 Ph.D. (Technology) จาก University of California 2010
ระดับปริญญาโท   
M.Eng. (วิศวกรรมเครื่องกล) จาก ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 2000
ระดับปริญญาตรี   
B.Eng. (วิศวกรรมเครื่องกล) จาก ม.รังสิต 1995
เอกสาร
อาจารย์ กฤติเดช ดวงใจบุญ
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสาขาวิศวกรรมพลังงาน
คุณวุฒิ

ปริญญาโท : วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน ม. พระจอมเกล้าธนบุรี 2549
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันรัชภาคย์ 2553
ปริญญาตรี : อส.บ. เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2544

 

เอกสาร
อาจารย์ โกศาสตร์ ทวิชศรี
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิศวกรรมพลังงาน
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)
ระดับปริญญาตรี อส.บ.(เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม)
เอกสาร
อาจารย์ องอาจาจ วิเศษสุข
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิศวกรรมพลังงาน
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม.(เทคโนโลยีอุณหภาพ)
ระดับปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
เอกสาร
อาจารย์ จิรวัฒน์ กรุณา
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท คอ.ม. (เครื่องกล)
ระดับปริญญาตรี อส.บ.(เครื่องกล)
 
เอกสาร
อาจารย์ สุรธันย์ ปาละพรพิสุทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
 
ปริญญาเอก 
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (Candidate) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เอกสาร
อาจารย์ ทวิทย์ วิทย์สหมุนี
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
 
เอกสาร
อาจารย์ กำจัด ใจตรง
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
เอกสาร
อาจารย์ ติณณภพ จุ่มอิ่น
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิศวกรรมพลังงาน
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)
ระดับปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมอาหาร)
 
เอกสาร
อาจารย์ ชลิดา โป๊ะมา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
ปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการขนส่ง และโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยบูรพา   
 

ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
เอกสาร
อาจารย์ อนันต์ชัย เที่ยงดาห์
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี-โท Dipl-Ing (Mechanical  Engineering)
ระดับอนุปริญญา ปวส.(ช่างยนต์)
เอกสาร
อาจารย์ นภดล ลีลารุ่งโรจน์
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
คุณวุฒิ

ปริญญาโท : วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2532
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2517

เอกสาร
อาจารย์ นันทชัย โลหะโรจน์วิเชียร
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
คุณวุฒิ

ปริญญาโท : คอ.ม. เครื่องกล ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2552
ปริญญาตรี : คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546

 

เอกสาร
อาจารย์ ว่าที่ รต.ศรายุทธ โรหิตเสถียร
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
คุณวุฒิ
ปริญญาโท : คอ.ม. นวัตกรรมเทคโนการศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร(เทเวศร์) 2555
ปริญญาตรี : ปท.ส. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีช่างกลปทุมวัน 2541
เอกสาร
อาจารย์ เก่งกล้า กุณรักษ์
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ระดับปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
เอกสาร
อาจารย์ คมสันต์ พิทยาภรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิ

ปริญญาโท  วท.ม.(เทคโนโลยีสารสานเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2547
ปริญญาตรี  วท.บ(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฎเพชรบุรี 2541

เอกสาร
อาจารย์ ประจักษ์ พรมงาน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีโลจิสติกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เอกสาร
อาจารย์ นิลุบล หงส์เลิศสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีโลจิสติกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
 
ระดับปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เอกสาร
อาจารย์ ประสงค์ศักดิ์ สองศรี
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาตรี คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 
 
เอกสาร
อาจารย์ ธเนศ วิลาสมงคลชัย
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
เอกสาร
อาจารย์ วริศร์ รัตนนิมิต
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิ

ปริญญาโท  วท.ม. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2550
ปริญญาตรี  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2547

เอกสาร