คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สารจากคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

alt

          “บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทย จะมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าในอดีต แต่ก็เป็นไปอย่างเชื่องช้า เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรในด้านดังกล่าว อีกทั้งส่วนใหญ่มักเรียนรู้กันแต่เพียงทฤษฎีแต่ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ได้จริงได้ ตัวผมเองทำงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมามากกว่า 20 ปีไม่ว่าจะเป็นวิศวกร ผู้บริหารองค์กร นักวิชาการ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน ผมมั่นใจว่าหลักสูตรของเราจะตอบโจทย์ให้กับประเทศ เพราะเราจะใช้ระบบการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติการและทำงานได้จริง สอนโดยคณาจารย์มืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ แม้เรียนไม่เก่งแต่มีความพากเพียรก็เรียนจบได้ ที่สำคัญผู้จบการศึกษามีงานทำแน่นอน ประกอบอาชีพส่วนตัวได้ และจะเป็นที่ต้องการของทุกภาคส่วน ตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะของนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีที่ว่า “ใฝ่รู้ เชี่ยวชาญ มีความคิดสร้างสรรค์ และทำงานได้จริง"

 

ดร. ฐกฤต ปานขลิบ
คณบดีคณะเทคโนโลยี