คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

#

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Bachelor of Science Program in Logistics Management
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)  
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ   Bachelor of Science (Logistics Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.Sc. (Logistics Management)


วัตถุประสงค์


       -เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ เทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านโลจิสติกส์ เน้นด้านการจัดหา การจัดเก็บและการจัดส่งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       -เพื่อผลิตบัณฑิตสายอาชีพด้านโลจิสติกส์ ที่สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
      
       -ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยนำหลักการ แนวคิดที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในสถานการณ์จริงได้

ปรัชญา
       -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาทางด้านโลจิสติกส์ ได้แสวงหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รู้จักประมวลความคิด วิเคราะห์เหตุและผล ศึกษาการวางแผน กำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านธุรกิจ การประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการ สร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การจัดองค์การ การนำ การควบคุม ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติดังปรัชญาที่ว่า 

“มุ่งพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีโลจิสติกส์สมัยใหม่ เพื่ออุตสาหกรรมไทยเข้มแข็ง”