คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

#

อาจารย์ ดร.เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ระดับปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ระดับปริญญาตรี 
บริการธุรกิจบัณฑิต การตลาด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
เอกสาร
อาจารย์ ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
ปริญญาโท
การจัดการมหาบัณฑิต การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
เอกสาร
อาจารย์ เฉลิมพล เมืองลือ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
ปริญญาตรี
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องต้นกำลัง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เอกสาร
อาจารย์ สุรธันย์ ปาละพรพิสุทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
 
ปริญญาเอก 
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (Candidate) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เอกสาร
อาจารย์ ชลิดา โป๊ะมา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
ปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการขนส่ง และโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยบูรพา   
 

ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
เอกสาร
อาจารย์ ประจักษ์ พรมงาน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีโลจิสติกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เอกสาร
อาจารย์ นิลุบล หงส์เลิศสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีโลจิสติกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
 
ระดับปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เอกสาร