คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

#

อาจารย์ ดร.เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก ปร.ด. การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปร.ด. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Cdidate) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาโท บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. การตลาด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
เอกสาร
อาจารย์ ชลิดา โป๊ะมา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยบูรพา   2553
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต     บริหารรัฐกิจ     มหาวิทยาลั้ยรามคำแหง  2547


 

เอกสาร
อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ ยิ้มเจริญพรสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การจัดการโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  2551

เอกสาร
อาจารย์ เฉลิมพล เมืองลือ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    การบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2555
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องต้นกำลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหมือ  2552

เอกสาร
อาจารย์ วรรณลักษณ์ อภินาวิน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก  2550
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทร  2535

เอกสาร
อาจารย์ นิลุบล หงส์เลิศสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วท.ม เทคโนโลยีโลจิสติกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  2557
ระดับปริญญาตรี วท.บ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
เอกสาร
อาจารย์ ประจักษ์ พรมงาน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คุณวุฒิ

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีโลจิสติกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  2557
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   2547

เอกสาร