คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

#

โครงสร้าง/หลักสูตร (4 ปี)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
 
(1)
หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
12 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาพลศึกษาศาสตร์หรือนันทนาการ
1 หน่วยกิต
(2)
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาแกน
33 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาเอก
-  
 
       กลุ่มวิชาเอกบังคับ
39 หน่วยกิต
 
       กลุ่มวิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต
 
       กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
(3)
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Bachelor of Science Program in Logistics Management )
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
xxx-xxx กลุ่มวิชาภาษา
3
xxx-xxx
กลุ่มวิชาภาษา
3
xxx-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
xxx-xxx
กลุ่มวิชาภาษา
3
250-101 แคลคูลัส 1
3
250-102
แคลคูลัส 2
3
xxx-xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
1
250-105
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3
250-103 วงจรดิจิตอลและลอจิก
3
250-106
เทคโนโลยีความปลอดภัย
3
250-104 แหล่งพลังงานทดแทน
3
252-101
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
3
251-201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3
-
-
-
-
รวม
19
-
รวม
18
2
901-xxx
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3
901-xxx
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3
902-xxx
กลุ่มวิชาภาษา
3
250-201
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3
902-xxx
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
250-203
หลักการสำคัญทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3
252-201
การบรรจุภัณฑ์เพื่อโจลิสติกส์
2
250-203
จรรยาบรรณนักสารสนเทศ
3
251-202
การวางแผนโลจิสติกส์และเทคโนโลยี
3
251-204
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานระบบ โลจิสติกส์
3
251-203
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3
251-205
การจัดหาและเทคโนโลยี
3
 
 
-
รวม
18
-
รวม
18
3
250-301
การเขียนแบบวิศวกรรม
3
905-xxx
กลุ่มวิชาบูรณาการ
3
905-xxx
กลุ่มวิชาบูรณาการ
2
250-302
การบริหารงานบริการยานยนต์
3
251-301
การนำเข้าและส่งออก
3
252-302
ระบบขนถ่ายวัสดุ
3
251-302
การจัดการสินค้าคงคลังและเทคโนโลยี
3
251-304
การคลังสินค้าและเทคโนโลยี
3
251-303
ขนส่งและเทคโนโลยี
3
251-305
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3
252-301
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
3
251-306
การแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา
3
3
251-307
การจัดการการกระจายสินค้า
3
-
รวม
17
-
รวม
19
4
251-401
สัมมนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
3
241-413
การฝึกปฏิบัติงาน
3
xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี 1
3
 
xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี 2
3
 
251-402
การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติ
1
 
251-403
โครงงานโลจิสติกส์
3
252-401
การวิจัยการดำเนินงาน
3
     
-
รวม
16
-
รวม
6
1. หลักสูตร 4 ปี : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
 

- สาขาการจัดการโลจิสติกส์   +66 2 8785084
- สำนักประชาสัมพันธ์ +662-878-5000-3 #
- โทรสาร +66 2 878 5002, + 66 2 878 5012

- ข้อมูลการสมัครเรียน CLICK
- สมัครเรียนออนไลน์ CLICK