คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

#

แนวทางการประกอบวิชาชีพ

  ตำแหน่งานส่วนเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสายงานการจัดการโลจิสติกส์ในประเทศและต่างประเทศ
 • 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานขนส่ง
 • 2. เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถ
 • 3. พนักงานควบคุมวางแผนการขนส่ง
 • 4. พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
 • 5. พนักงานคลังสินค้า
 • 6. พนักงานฝ่ายผลิตและการปฏิบัติการ
 • 7. พนักงานบริการลูกค้าขนส่งสินค้าทางเรือ และทางอากาศ และทางบก
 • 8. หัวหน้าแผนกจัดส่งสินค้า
 • 9. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
 • 10. หัวหน้าแผนกสต็อกสินค้า
 • 11. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
 • 12. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ


  ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับสายการจัดการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงคมนาคม
 • 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • 2. นักจัดการทั่วไป
 • 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ