คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

#

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน Bachelor of Engineering Program in Energy Engineering
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering (Energy Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.Eng. (Energy Engineering)


ความสำคัญ

       วิกฤติการณ์ด้านพลังงานของประเทศ ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนซึ่งทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ นับวันจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนมากขึ้น พลังงานสิ้นเปลือง ที่ใช้อยู่ทั่วโลกและเป็นสาเหตุสำคัญของการเพิ่มก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและก่อให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนขึ้นในปัจจุบัน ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานต่างๆ จากต่างประเทศเป็นหลัก เนื่องจากแหล่งพลังงาน ภายในประเทศมีไม่เพียงพอ มูลค่าการนำเข้าแต่ละปีนับล้านล้านบาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกว่าร้อยละ 18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยมีอัตราการขยายตัวของการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณพลังงานสำรองของประเทศและโลกกำลังลดน้อยลงทุกขณะ ตรงข้ามกับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้ปัญหาดังกล่าวกลายเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไป
       ในปัจจุบันทั่วทุกประเทศทัวโลกกำลังพยายามทุกวิถีทางในการแสวงหาพลังงานทดแทน และวิธีการใช้ทรัพยากรณ์ด้านพลังงานที่เหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาพลังงาน จึงเป็นที่ต้องการเป็นอย่างยิ่งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้นี้วัตถุประสงค์

       - ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
       - ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
       - ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติและให้คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
       - ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในการทำงาน
       - ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและศัพท์เทคนิคในด้านการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
       - ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนำไปบูรณาการเพื่อประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมพลังงานได้เป็นอย่างดี


ปรัชญา
       - บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมพลังงานทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานของประเทศและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ