คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

#

อาจารย์ ดร.ฐกฤต ปานขลิบ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก
Ph.D. (Management Technology) จาก Shinawatra University 2012 Ph.D. (Technology) จาก University of California 2010
ระดับปริญญาโท   
M.Eng. (วิศวกรรมเครื่องกล) จาก ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 2000
ระดับปริญญาตรี   
B.Eng. (วิศวกรรมเครื่องกล) จาก ม.รังสิต 1995
เอกสาร
อาจารย์ กฤติเดช ดวงใจบุญ
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสาขาวิศวกรรมพลังงาน
คุณวุฒิ

ปริญญาโท : วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน ม. พระจอมเกล้าธนบุรี 2549
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันรัชภาคย์ 2553
ปริญญาตรี : อส.บ. เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2544

 

เอกสาร
อาจารย์ โกศาสตร์ ทวิชศรี
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิศวกรรมพลังงาน
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)
ระดับปริญญาตรี อส.บ.(เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม)
เอกสาร
อาจารย์ องอาจาจ วิเศษสุข
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิศวกรรมพลังงาน
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม.(เทคโนโลยีอุณหภาพ)
ระดับปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
เอกสาร
อาจารย์ ติณณภพ จุ่มอิ่น
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิศวกรรมพลังงาน
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)
ระดับปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมอาหาร)
 
เอกสาร