คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

#

แนวทางการประกอบวิชาชีพ
  • วิศวกรและนักวิชาการด้านพลังงาน
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
  • ผู้จัดการด้านพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
  • ผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านพลังงาน
  • พนักงานในโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ
  • ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงาน
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก
  • พนักงานของหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ