คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

#

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Electrical Engineering)


วัตถุประสงค์

       - ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ
       - ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
       - ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์และพัฒนางานด้านไฟฟ้ากำลัง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวมของประเทศ
       - ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์และ โทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับงาน ตลอดจนสามารถควบคุมและบริหารงานอุตสาหกรรมได้
       - ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับงาน ตลอดจนสามารถควบคุมและบริหารงานอุตสาหกรรมได้
       - ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในการทำงาน
       - ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนำไปบูรณาการเพื่อประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
       - ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี


ปรัชญา
       -บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมนำความรู้ มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   - รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สายช่างอุตสาหกรรมหรือ เทียบเท่า
       - รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาไฟฟ้า สาขา อิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ค)
       - มีคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร