คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

#

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Bachelor of Technology Program in Electrical and Electronics Technology

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology (Electrical and Electronics Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B. Tech. (Electrical and Electronics Technology)


วัตถุประสงค์

       - ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ
       - ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
       - ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์และพัฒนางานด้านไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม ของประเทศ
       - ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์และ โทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับงาน ตลอดจนสามารถควบคุมและบริหารงานอุตสาหกรรมได้
       - ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการ ทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในการทำงาน
       - ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนำไปบูรณาการเพื่อประกอบ อาชีพทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
       - ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ ศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี


ปรัชญา
       - บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบกับมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน