คณะเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

#

อาจารย์ สงกรานต์ ภารกุล
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
 
เอกสาร
อาจารย์ ทวิทย์ วิทย์สหมุนี
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
 
เอกสาร
อาจารย์ กำจัด ใจตรง
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
เอกสาร
อาจารย์ ประสงค์ศักดิ์ สองศรี
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาตรี คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 
 
เอกสาร
อาจารย์ ธเนศ วิลาสมงคลชัย
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
เอกสาร