คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

#

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Bachelor of Technology Program in Computer Technology
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology (Computer Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Tech. (Computer Technology)


วัตถุประสงค์

       - เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ปฏิบัติงานได้จริง ตามองค์กรต่างๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
       - เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับการจัดระบบสารสนเทศ
       - เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บัณฑิต เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว สามารถที่จะไปศึกษาค้นคว้า และ/หรือเพิ่มเติมติดตามเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้มีศักยภาพ


ปรัชญา
               กลจักรขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย