คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

#

อาจารย์ สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิ

ปริญญาโท  คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550
ปริญญาตรี   คอ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  2543

เอกสาร
อาจารย์ คมสันต์ พิทยาภรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิ

ปริญญาโท  วท.ม.(เทคโนโลยีสารสานเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2547
ปริญญาตรี  วท.บ(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฎเพชรบุรี 2541

เอกสาร
อาจารย์ วริศร์ รัตนนิมิต
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิ

ปริญญาโท  วท.ม. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2550
ปริญญาตรี  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2547

เอกสาร