คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

#

แนวทางการประกอบวิชาชีพ
  • ศักยภาพในทงปฏิบัติที่ชำนาญการของสายอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรม มุ่งมั่งสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาชีพยานยนต์ มีศักยภาพในทางปฏิบติที่สอดคล้องกับความต้องการช่างฝีมือของสาขาอุตสากรรมที่เกี่ยวข้อง