คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

#

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ Bachelor of Technology Program in Automotive Technology
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology (Automotive Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B. Tech. (Automotive Technology)


วัตถุประสงค์

       - ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และ ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
       - ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
       - ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม        - ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะ ในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในการทำงาน
       - ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และ ใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
       - ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนำไปบูรณาการ เพื่อประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยี


ปรัชญา
       - บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้ ประกอบกับมีคุณธรรมและจริยธรรมสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน