คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

#

อาจารย์ จิรวัฒน์ กรุณา
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท คอ.ม. (เครื่องกล)
ระดับปริญญาตรี อส.บ.(เครื่องกล)
 
เอกสาร
อาจารย์ อนันต์ชัย เที่ยงดาห์
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี-โท Dipl-Ing (Mechanical  Engineering)
ระดับอนุปริญญา ปวส.(ช่างยนต์)
เอกสาร
อาจารย์ นภดล ลีลารุ่งโรจน์
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
คุณวุฒิ

ปริญญาโท : วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2532
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2517

เอกสาร
อาจารย์ นันทชัย โลหะโรจน์วิเชียร
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
คุณวุฒิ

ปริญญาโท : คอ.ม. เครื่องกล ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2552
ปริญญาตรี : คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546

 

เอกสาร
อาจารย์ ว่าที่ รต.ศรายุทธ โรหิตเสถียร
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
คุณวุฒิ
ปริญญาโท : คอ.ม. นวัตกรรมเทคโนการศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร(เทเวศร์) 2555
ปริญญาตรี : ปท.ส. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีช่างกลปทุมวัน 2541
เอกสาร
อาจารย์ เก่งกล้า กุณรักษ์
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ระดับปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
เอกสาร