คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

#

โครงสร้าง/หลักสูตร (4 ปี)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
 
(1)
หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาพลศึกษา
1 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
(2)
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาแกน
24 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
39 หน่วยกิต 
 
       กลุ่มวิชาชีพเลือก
24 หน่วยกิต
 
       กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
(3)
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (Bachelor of Technology Program in Automotive Technology)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
220-101 เขียนแบบวิศวกรรม
3
220-105
คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี
3
220.102 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
3
220-106
ความร้อน-ของไหล
3
220-103 ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3
221-101
เทคโนโลยีเครื่องยนต์
3
902-103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3
221-102
เทคโนโลยีเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับรถยนต์
3
903-103 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3
901-105
จริยศาสตร์
3
xxx-xxx วิชาชีพเลือก
3
902-101
ภาษากับวัฒนธรรม
3
   
 
0
-
รวม
18
-
รวม
18
2
220-207
กลศาสตร์ยานยนต์
3
220-209
การสั่งสะเทือนของยานยนต์
3
220-208
เทคโนโลยีความปลอดภัย
3
221-204
เทคโนโลยีเครื่องล่างยานยนต์
3
221-203
เทคโนโลยีการส่งกำลังยานยนต์
3
221-205
การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
3
901-103
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง
2
902-104
ภาษาอังกฤาเพื่อการสือสาร
3
903-102
มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 3
3
904-102
เทเบืลเทนนิส
1
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 4
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 2
3
 
-
รวม
19
-
รวม
18
3
221-306
เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบภาพยานยนต์
3
221-310
เทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูง
3
221-307
เทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
3
221-311
การปรับอากาศรถยนต์
3
221-308
การบริหารงานบริการยานยนต์
3
221-312
เทคนิคการฝึกอบรม
3
221-309
เทคนิคและกระบวนการขายรถยนต์
3
223-301
การเตรียนมความพร้อมสหกริจศึกษา
1
905-102
ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
2
902-105
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 5
3
905-103
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 6
3
-
รวม
17
-
รวม
19
4
223-404
โครงงานเทคโนโลยียานยนต์
3
221-413
เขียนแบบเทคโนโลยียานยนต์
3
223-405
การฝึกปฏิบัติงาน
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 7
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 8
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือกเสรี 1
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือกเสรี 2
3
 
     
-
รวม
6
-
รวม
15
1. หลักสูตร 4 ปี : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
 

- ศูนย์บัณฑิตศึกษา +662-878-5006
- สำนักประชาสัมพันธ์ +662-878-5000-3 #
- โทรสาร +66 2 878 50, + 66 2 878 5012

- ข้อมูลการสมัครเรียน CLICK
- สมัครเรียนออนไลน์ CLICK