คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการสัมมนาทางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562


        
 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการสัมมนาทางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562
 เรื่อง “การตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)” 
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 
ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
**ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,200 บาท
(รวมอาหารกลางวันและของว่าง)
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ และนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี
 
 วิทยากรโดย ดร.เดชา  โลจน์สิริศิลป์
 
มีใบรับรองการนับชั่วโมงจากสภาวิชาชีพบัญชีชั่วโมง CPD ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี 6 ชั่วโมง 
(รหัสหลักสูตร 6211-04-015-00)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎ 0-2878-5071-72 
   acc_stc@siamtechno.ac.th
 
ลงทะเบียน>> https://forms.gle/CdqKgtJUcJ6fyYo6A

ลงประกาศเมื่อวันที่ :: 2019-11-08

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :: [เอกสารดาวน์โหลด]