คณะเทคโนโลยี

ข้อมูลสมัครเรียน คณะเทคโนโลยี

alt


คุณสมบัติของผู้เรียน

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกที่คณะกรรมการการคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • เป็นผู้ปราศจากโรคติดต่อร้ายแรง และโรคอื่นๆ ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • กรณีเทียบโอน
 • Transcript
         -> เทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น ใช้ตัวจริงที่ออกโดยสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ
         -> ปริญญาตรีใบที่สอง สำเนาใบ Transcript จำนวน 2 ฉบับ
 • คำอธิบายรายวิชา จำนวน 2 ฉบับ

 • หมายเหตุ : กรณี ที่รอ Transcript ตัวจริงซึ่งเป็นฉบับทางการออกโดยสถาบัน ให้ใช้ใบเช็กเกรดเพื่อเทียบโอนรายวิชาเป็นการชั่วคราวก่อน ระหว่างที่ยังรอฉบับตัวจริง
  เอกสารสำหรับการสมัครเรียน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6) หรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

 • หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็นขนาด A4 พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร

  คณะเทคโนโลยี

  คณะ/สาขาวิชา
  ปีการศึกษาที่ 1
  ค่าเล่าเรียนทั้งหลักสูตร
      หน่วยกิต
    ส่วนลด15% ทุนการศึกษา เงินสด กู้กยศ.
  หลักสูตร 4 ปี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ภาคปกติ 4,350 5,000 19,650 29,000 19 29,000
  สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ภาคปกติ 4,350 5,000 19,650 29,000 19 29,000
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ 4,350 5,000 19,650 29,000 19 29,000
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 4,350 5,000 19,650 29,000 19 29,000
  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ 4,350 5,000 19,650 29,000 19 29,000

  หมายเหตุ

  1. จำนวนเงินนี้เป็นประมาณการเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. ส่วนลดและทุนการศึกษาได้รับเฉพาะผู้ที่ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น หากนักศึกษาที่ประสงค์ยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ต้องชำระตามจำนวนเต็ม

  หมายเหตุ

  1. จำนวนเงินนี้เป็นประมาณการเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. ส่วนลดและทุนการศึกษาได้รับเฉพาะผู้ที่ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น หากนักศึกษาที่ประสงค์ยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ต้องชำระตามจำนวนเต็ม

  สมัครเรียน
 • สมัครด้วยตัวเอง

  สมัคร Online

 • ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย โดยผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนระดับปริญญาตรีคนละ 200 บาท ในวันที่นักศึกษาเข้ามารายงานตัว

 • หมายเหตุ : สถาบันขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานที่ประกอบการสมัครเป็นเท็จ
  สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ในเวลาทำการ 8.00 – 16.30 น.
 • โทรศัพท์ : +662-878-5000-5
 • แฟกต์ : + 66 2-878-5012
 • เว็บไซต์ : http://www.siamtechu.net
 • อีเมล์ : infosiamtechu@gmail.com