คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

alt

        การผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีที่สามารถทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับวิศวกร จะช่วยพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศโดยภาคอุตสาหกรรมพาณิชย์และบริการ ย่อมจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งจากบัณฑิตของเรา"
ปรัชญา, ปณิธาน, วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีปรัชญาคือ “กลจกรความรู้สู่การพัฒนาไทย" และวิสัยท์ศน์ คือ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นกลจักรความรู้ที่ดีของธุรกิจ และอุตสาหกรรมไทย" และได้ มอบหมายใหหน่วยงานต่างๆได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตน ในสวนของคณะเทคโนโลยซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ การศึกษาด้านเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นต่อการผลิตบัณฑิตด้าน เทคโนโลยี ดังนั้นคณะเทคโนโลยีจึงได้กำหนดปรัชญาและวิสัยทัศน์ของหนวยงานดังนี้
ปรัชญา : บัณฑิตต้องรู้จริงและทำเป็น
วิสัยทัศน์ : นักเทคโนโลยีเป็นผู้มีความรู้และทำงานได้จริง ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ปณิธาน: ของคณะเทคโนโลยี คือ “คณะเทคโนโลยี มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ”
     คณะเทคโนโลยีมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสนองต่อความต้องการของงานด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยที่ ต้องการแรงงานระดับปัญญาชนพันธกิจ ที่คณะเทคโนโลยี คือ “ คณะเทคโนโลยีมีพันธกิจในการสรางผู้เรียนใหม่ความรู้และ ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดทักษะในการทางาน โดยมีการบริหารจัดการ และส่งเสริมการศึกษาให้เป็นเลิศด้วย อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย เพรียบพร้อมด้วยบุคลากรทางวิชาการที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ”
คณะเทคโนโลยีมีภาระกิจที่ต้องกระทำคือ
1. มุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจรยธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมตลอดจน สนับสนุนและรักษาไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาน
2. มุ่งมั่นสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเส่รมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้ตรงกับความตัองการของชุมชน

“ใฝ่รู้ เชี่ยวชาญ มีความคิดสร้างสรรค์ และทำงานได้จริง"

มาถึงในวันนี้ คงไม่มีใครปฏิเสธว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญเป็นอย่างยิ่งใน การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ หากเทียบกับประเทศที่เป็นผู้นำด้านต่างๆ ในภูมิภาค จำนวนบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเรา นับว่ามีจำนวนน้อยมาก หากเทียบกับประเทศในภูมิภาคที่พัฒนาแล้ว คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างหลักสูตรในด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยในแต่ละสาขาวิชาล้วนมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่สำคัญจะต้องเป็นผู้ที่ “ใฝ่รู้ เชี่ยวชาญ มีความคิดสร้างสรรค์ และทำงานได้จริง" ทำให้ที่ผ่านมาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยจึงเป็นที่ต้องการของผู้ ประกอบการจากทุกภาคส่วน และได้รับความเชื่อถือมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา เพื่อรองรับกับความต้องการของประเทศในปัจจุบันและอนาคต

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) “หลักสูตรเพื่อเพื่อนักประดิษฐ์ นักคิด นักสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นให้เป็นความจริง” โดยมุ่งผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความชำนาญ เน้นการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สร้างนักเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านยานยนต์ มีวิชาชีพที่สำคัญ อาทิเช่น การออกแบบยานยนต์ การวิเคราะห์ปัญหาและระบบยานยนต์ เทคโนโลยียานยนต์ในปัจจุบัน และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สร้างนักเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านไฟฟ้าและ แมคคาทรอนิกส์ มีวิชาชีพที่สำคัญ อาทิเช่น การออกแบบและประยุกต์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบหุ่นยนต์ ระบบการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม และระบบไฟฟ้าในอาคารและอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สร้างนักเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้าน คอมพิวเตอร์ มีวิชาชีพที่สำคัญ อาทิเช่น การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และ ระบบเน็ตเวิร์ค

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) “ผลิตผู้ชำนาญการและเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ” โดยมุ่งผลิตผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน เน้นการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในศาสตร์เฉพาะด้านได้เป็นอย่างดี ประกอบไปด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สร้างผู้เชี่ยวชาญและชำนานการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านโลจิสติกส์ มีวิชาชีพที่สำคัญ อาทิเช่น การวางแผนด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยีการการขนส่ง คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม การการจัดหา จัดเก็บและจัดส่งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ปัญหาระบบโลจิสติกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) “เตรียมพร้อมวิศวกรพลังงานเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ในอนาคต” โดยมุ่งผลิตวิศวกรมืออาชีพ เน้นการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สร้างวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านพลังงาน มีวิชาชีพที่สำคัญ อาทิเช่น การจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน การออกแบบโรงไฟฟ้าชีวมวล การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม และการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

“ เป้าหมายประการสำคัญ คือ เราจะสร้างบัณฑิตที่สามารถออกไปทำงานได้ทันที โดยก่อนสำเร็จการศึกษาจะมีการฝึกงานในสถานที่จริงตรงนี้คือจุดเด่นของเรา รวมถึงได้มีการร่วมมือกับผู้ประกอบการจากทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในการเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอน ยืนยันว่าบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีเมื่อสำเร็จการศึกษาต้องทำงานได้จริง เพราะให้ความสำคัญทั้งทางภาคปฏิบัติและทฤษฏี ที่สำคัญเราส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนและฝึกงานไปด้วย ทำให้เรามีจุดเด่นและแตกต่างจากสถาบันอื่น ”

“บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าในอดีต แต่ก็เป็นไปอย่างเชื่องช้า เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรในด้านดังกล่าว อีกทั้งส่วนใหญ่ยังคงเรียนรู้กันแต่เพียงทฤษฎีแต่ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงได้ ตัวผมเองทำงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมามากกว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร ผู้บริหารองค์กร นักวิชาการ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน ผมมั่นใจว่าหลักสูตรของเราจะตอบโจทย์ให้กับประเทศ เพราะเราจะใช้ระบบการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติการและทำงานได้จริง สอนโดยคณาจารย์มืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ แม้เรียนไม่เก่งแต่มีความพากเพียรก็เรียนจบได้ ที่สำคัญผู้จบการศึกษามีงานทำแน่นอน ประกอบอาชีพส่วนตัวได้ และจะเป็นที่ต้องการของทุกภาคส่วน”

โครงการ “ต้องการผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพบอก STC” โครงการ ผลิตบัณฑิตตามความประสงค์ของผู้ประกอบการ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการสร้างนัก ศึกษาให้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และชำนาญการตรงกับความต้องการของท่าน ตั้งแต่สามารถเลือกวิชาชีพเฉพาะที่ต้องการให้นักศึกษาเรียน ร่วมกับสาขาวิชาในการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน จนถึงการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ซึ่งทำให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการ และพร้อมที่จะปฏิบัติการทันทีที่เรียนจบ โดยผู้ประกอบการจากทุกภาคส่วนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถยื่นความจำนง ได้ที่ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม